Foto natečaj za koledar Občine Dobrova-Polhov Gradec


Spoštovani fotografski ustvarjalci!

Vabimo vse, ki se ukvarjate s fotografijo, da prizore s potepanj po naši lepi občini, ki jih ujamete v svoje objektive, delite z drugimi, z nami. Sodelujte pri fotografskem natečaju za izbor fotografij za koledar Občine Dobrova-Polhov Gradec 2023.

Svoje prispevke zainteresirani za takšno sodelovanje pošljite na elektronki naslov info@dobrova-polhovgradec.si

Pravila in pogoji za sodelovanje v fotografskem natečaju so objavljeni v nadaljevanju.

 

Organizator

Organizator fotografskega natečaja za koledar Občine Dobrova-Polhov Gradec je Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova (v nadaljevanju: Organizator).

 

Tema in namen

 • Aktivni oddih v naravnem okolju, ki vključuje udejstvovanje in uživanje v svobodi gibanja, v gozdovih, ob in v vodi, peš, na kolesu, v ravninah ali hribčku, vedno pa v stiku z naravo in raziskovanju njenih danosti.
 • Doživetja v urbanih središčih in doživetja kulture.
 • Vsakdanji utrip, ki vključuje ljudi, njihovo delo, njihovo ustvarjanje.
 • Arhitektura in zgodovinske točke, ki izražajo posebnosti in tradicijo naših krajev.
 • Letni časi, vsako obdobje, vsak čas skozi leto.

V natečaju bo izbranih najmanj 12 najboljših fotografij, ki bodo objavljene v občinskem koledarju za leto 2023.

 

Časovnica

Trajanje natečaja do: 31. avgusta 2022

 

Pogoji sodelovanja

Državljanstvo uporabnikov ni določeno v nobenem od pogojev za sodelovanje.

Vsak udeleženec lahko sodeluje z več fotografijami.

Z oddajo fotografij vsi udeleženci natečaja potrjujejo, da so avtorji fotografij in da se strinjajo s pravili in pogoji natečaja, ki je objavljen na spletni strani www.dobrova-polhovgradec.si

Udeleženec s prijavo na natečaj brezpogojno sprejme pravila natečaja in prevzame vse civilne in kazenske odgovornosti, ki izhajajo iz sporov v zvezi s pravicami do fotografije ali uporabe poslane fotografije pa tudi njihove vsebine in zato organizatorja izključuje te odgovornosti.

Vsi udeleženci se z oddajo fotografij strinjajo, da se njihova dela lahko uporabijo v promocijske namene občine Dobrova-Polhov Gradec (z navedbo avtorja fotografije ob objavi). Avtor z oddajo fotografij na organizatorja prenese vse materialne in avtorske pravice, zlasti tiste, ki mu bodo omogočale uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih za potrebe promocije.

Fotografije, ki niso v skladu s pravili natečaja ter predpisanimi vsebinskimi in tehničnimi zahtevami (v nadaljevanju), ne bodo upoštevane.

Organizator si pridružuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani.

 

Prijava

Pri oddaji fotografij je potrebno oddati oz. priložiti prijavnico, ki je dostopna na spletni strani občine Dobrova-Polhov Gradec in mora vsebovati naslednje podatke:

 • ime in priimek avtorja, naslov bivanja, elektronski naslov in datum rojstva;
 • naziv fotografije, datum nastanka (najmanj mesec in leto) in lokacijo nastanka (najmanj lokalno krajevno ime);
 • zaželen je kratek opis fotografije;
 • označeno izjavo in podpisi avtorja (za mlajše od 18 let pa tudi podpis starša ali skrbnika).

Prijavnice s fotografijami, ki ne bodo ustrezno izpolnjenje in podpisane ali bodo oddane po razpisnem roku bodo izločene iz izbora za objavo v občinskem koledarju 2023.

 

Vsebinske zahteve

V ocenjevanje bodo sprejeta samo dela, ki bodo/so nastala na območju občine Dobrova-Polhov Gradec.

Poslane fotografije v nobenem primeru ne smejo vsebovati podatkov, ki jih je mogoče opredeliti kot občutljive, ter imeti moralno spornost ali protizakonito vsebino.

 

Tehnične zahteve

Datoteke (fotografije) naj bodo v formatu JPG ali JPEG.

Fotografije naj bodo poslane v digitalni obliki na elektronki naslov info@dobrova-polhovgradec.si

Dovoljenje so izključno horizontalne (ležeče) postavitve fotografij. Minimalna dimenzija širine fotografij mora biti 3600 slikovnih pik, minimalna višina pa 2400 slikovnih pik.

Dovoljenje so tako barvne kot črno-bele fotografije. Dovoljena je kreativna raba fotografske opreme (zoom efekt, makro fotografije), bliskavice in studijske razsvetljave.

Vsaka fotografija mora biti označena z zaporedno številko vpisa na prijavnici (PRILOGA 1), imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografije (primer: 01_Janez Novak_Grmada).

Na fotografiji ni dovoljeno dodajati podpisov in logotipov. Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo je dovoljena v mejah, ko se s posegi ne vpliva na vsebino fotografije. Dovoljene so korekcije barv, korekcija osvetlitve, korekcija kontrasta, obrezovanje kadra in korekcija ostrine.

Uporaba tehnike, s pomočjo katere bi dodali ali odstranili slikovne elemente, ni dovoljena. Dovoljeno je odstranjevanje elementov, ki so nastali zaradi lastnosti fotoaparata, kot so prah ali digitalni šum.

Organizator natečaja ima pravico, da po lastni presoji izloči fotografije, za katere meni, da so bile računalniško obdelane na način, ki ga ti pogoji sodelovanja določajo kot nedopustni. Tehnično neprimeren fotografije bodo izločene iz ocenjevanja.

Udeleženci natečaja se strinjajo z minimalnimi popravki oz. retušo fotografij, v procesu priprave za tisk.

Fotografije ne smejo biti posnete pred 1. januarjem 2021.

 

Avtorstvo

Udeleženci natečaja z oddajo prijave in fotografij organizatorju natečaja zagotavljajo, da so sami lastniki in avtorji fotografij oziroma, da so izključni imetniki avtorskih pravic in da na teh fotografijah ne obstaja kakršnekoli pravice tretjih oseb.

Fotografijo lahko pošlje le avtor poslanih fotografij (oziroma prijavitelj fotografije posreduje s pisnim pooblastilom avtorja, ki ga navede ob oddaji fotografije). Lažna navedba avtorstva je kazniva skladno s področno zakonodajo.

V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pridajajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fotografij za njihovo podobo.

Vsak avtor je osebno odgovoren za predstavljeno delo in obdrži avtorske pravice za poslano fotografijo. Z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja na oddanih fotografijah na organizatorja prenesejo materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19- v nadaljevanju ZASP), zlasti tiste, ki bodo organizatorju omogočile uporabo fotografij  v tiskanih in elektronskih medijih, javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij, reproduciranje fotografij v spletnem katalogu, razstave, elektronsko reproduciranje na spletnih straneh in druge vrste uporabe fotografij za potrebe promocije Občine Dobrova-Polhov Gradec).

Avtor s prenosom materialnih pravic na organizatorja dovoljuje, da organizator (v skladu z ZASP) objavi delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je neizključen, je časovno in krajevno neomejen in vključuje pravico predelave. Organizator se zavezuje, da bo spoštoval moralne avtorske pravice avtorja in bo v primeru javne priobčitve ali objave vsaka fotografija avtorsko označena.

Organizator natečaja bo izbral najmanj 12 fotografij, ki bodo objavljene v občinskem koledarju za leto 2023.

Avtorji fotografiji bodo nagrajeni z izvodom koledarja ter simboličnim darilom.

Varovanje osebnih podatkov

Udeleženec pooblašča organizatorja za obdelavo osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679, katerega se je začela uporabljati dne 25.maja 2018.

S sodelovanjem v javnem natečaju udeleženci dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje  in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, in sicer za potrebe obveščanja udeležencev  o poteku in rezultatih fotografskega natečaja. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator javnega natečaja- Občina Dobrova-Polhov Gradec. Organizator javnega natečaja jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

 

Izbor fotografij za objavo v občinskem koledarju

Organizator natečaja bo naredil ožji izbor najmanj 12 fotografij, ki bodo na koncu natečaja vključene v Občinski koledar za leto 2023. Fotografije bodo izbrane po kriteriju:

 • skladnost s temo,
 • izvirnost,
 • sporočilnost,
 • kakovost oz. tehnična dovršenost fotografij.

V kolikor fotografije ne bodo ustrezale merilom, bodo izločene iz obravnave v občinskem koledarju. Odločitve organizatorja natečaja bodo dokončne in nanje ne sprejemamo pritožb.

 

Avtorski honorar

Avtorski honorar za objavo fotografij v stenskem občinskem koledarju za leto 2023 predstavlja izvod koledarja ter simbolično darilo.

 

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije pridobite pri Sandri Nartnik, na e-naslovu sandra.nartnik@dobrova-polhovgradec.si

 

Obvezne priloge

- Prijavnica na natečaj (v wordovem formatu na koncu objave)

- Fotografije v elektronski obliki