Prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1


  • Prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1

Datum objave: 18. 1. 2021
Datum poteka: 21. 1. 2021

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Polhograjska graščina št. 100-0001/2019, z dne 6. 9. 2019 (s spremembami in dopolnitvami) javni zavod Polhograjska graščina objavlja prosto delovno mesto

 

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (m/ž)

(šifra delovnega mesta: J017135)

za določen čas (do 4. 3. 2025, tj. do zaključka mandata javnega uslužbenca oziroma do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca nazaj na delovno mesto)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

-         Ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj specializaciji po višješolski izobrazbi (prejšnji) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (1. bolonjski stopnji) ali najmanj visokošolski univerzitetni izobrazbi (1. bolonjski stopnji).

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja kulture in turizma.

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

-         načrtovanje letnega programa turizma in kulture v Občini Dobrova - Polhov Gradec,

-         načrtovanje in izvajanje projektov na področju turizma in kulture v Občini Dobrova - Polhov Gradec (prireditve, založništvo, razstave,…),

-         sodelovanje pri načrtovanju investicij v kulturne objekte,

-         sodelovanje pri organizaciji kulturnih in turističnih prireditev zavoda,

-         priprava, sodelovanje in izvedba kulturnih dogodkov in razstav,

-         priprava, sodelovanje in izvedba turističnih programov,

-         oglaševanje in prodaja turističnih in kulturnih programov zavoda,

-         odklepanje in zaklepanje prostorov, ter nadzor nad uporabniki glede upoštevanja hišnega reda,

-         vodenje evidence o uporabi prostorov,

-         druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi nadrejenega in skladno z dejavnostmi zavoda na področju kulture, navedenimi v Odloku o ustanovitvi.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

  1. pisno izjavo in dokazilo oziroma verodostojno listino o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven izobrazbe, smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

 

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

 

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo potekal v eni fazi. Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na razgovor, na katerem bodo morali odgovoriti na pet ustno zastavljenih vprašanj s področja, za katerega se razpisuje delovno mesto. Za vsak pravilen odgovor kandidat prejme največ dve točki. Izbran bo tisti kandidat, ki bo zbral največ točk.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (do 4. 3. 2025, tj. do zaključka mandata javnega uslužbenca oziroma do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca nazaj na delovno mesto) s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda Polhograjska graščina, Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec, oziroma v drugih prostorih/objektih, kjer javni zavod opravlja svoje naloge.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – STROKOVNI SODELAVEC VII/1« na naslov: Javni zavod Polhograjska graščina, Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec, in sicer v roku 3 delovnih dni od objave na spletni strani javnega zavoda Polhograjska graščina in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@grad-polhovgradec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh javnega zavoda Polhograjska graščina (http://www.grad-polhovgradec.si/).

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Nini Slana, ki je dosegljiva na telefonski številki 031 776 259 ali po elektronski pošti info@grad-polhovgradec.si.

 

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

 

Številka: 100-0004/2021-1

 

 

 

Nina Slana, direktorica