Odpiralni čas


 

VSAK DAN od 10.00 do 20.00

 

 

 •  Uradne ure za poroke

V sredo od 12.00 do 18.00 (obvezna predhodna najava). 

 • Muzej pošte in telekomunikacij

torek–petek
nedelja in prazniki (ki so dela prosti dnevi)
sobota in ponedeljek

Zadnji vstop v muzej je ob 16.00

1. november, 25. in 26. december
1. januar, velika noč

24. december in 31. december (če je ponedeljek ali sobota, je muzej zaprt)

10.00–17.00 
10.00–17.00 
Zaprto

 

Zaprto
Zaprto

 10.00–13.00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Knjižnica Polhov Gradec

četrtek               17.00-19.00
sobota               10.00 -12.00

 

 

 

 • Vstopnice za Polhov doživljajski park lahko kupite:

- v graščini, vsak dan, med 10. in 16. uro (od oktobra do aprila)

- v hiši v parku, vsak dan, med 10. in 20. uro (od maja do septembra)

Kontakt


Javni zavod Polhograjska graščina
Polhov Gradec 61
1355 Polhov Gradec

Telefon: +386 (0)1 36 456 94 ali +386 (0)31 776 259

Fax: +386 (0)1 36 456 94

E-mail: info@grad-polhovgradec.si

Prosta delovna mesta


_________________________________________________________________________________________
 • ZADEVA: OBVESTILO O KONČANI IZBIRI ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1, J017135

   

  Datum: 19. 3. 2021

   

  Obveščamo vas, da je bil za zasedbo prostega delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC VII/1, J017135  za določen čas, v Javnem zavodu Polhograjska graščina, objavljenega dne 18. 1. 2021 na spletni strani javnega zavoda http://www.grad-polhovgradec.si/informacije, 18. 1. 2021 na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, izbran kandidat.

   

  Številka: 100-0004/2021-2

                                                                                                 Nina Slana, direktorica

  ________________________________________________________________________________________________              

 • Prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1

Datum objave: 18. 1. 2021
Datum poteka: 21. 1. 2021

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Polhograjska graščina št. 100-0001/2019, z dne 6. 9. 2019 (s spremembami in dopolnitvami) javni zavod Polhograjska graščina objavlja prosto delovno mesto

 

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (m/ž)

(šifra delovnega mesta: J017135)

za določen čas (do 4. 3. 2025, tj. do zaključka mandata javnega uslužbenca oziroma do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca nazaj na delovno mesto)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

-         Ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj specializaciji po višješolski izobrazbi (prejšnji) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (1. bolonjski stopnji) ali najmanj visokošolski univerzitetni izobrazbi (1. bolonjski stopnji).

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja kulture in turizma.

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

-         načrtovanje letnega programa turizma in kulture v Občini Dobrova - Polhov Gradec,

-         načrtovanje in izvajanje projektov na področju turizma in kulture v Občini Dobrova - Polhov Gradec (prireditve, založništvo, razstave,…),

-         sodelovanje pri načrtovanju investicij v kulturne objekte,

-         sodelovanje pri organizaciji kulturnih in turističnih prireditev zavoda,

-         priprava, sodelovanje in izvedba kulturnih dogodkov in razstav,

-         priprava, sodelovanje in izvedba turističnih programov,

-         oglaševanje in prodaja turističnih in kulturnih programov zavoda,

-         odklepanje in zaklepanje prostorov, ter nadzor nad uporabniki glede upoštevanja hišnega reda,

-         vodenje evidence o uporabi prostorov,

-         druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi nadrejenega in skladno z dejavnostmi zavoda na področju kulture, navedenimi v Odloku o ustanovitvi.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in dokazilo oziroma verodostojno listino o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven izobrazbe, smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

 

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

 

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo potekal v eni fazi. Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na razgovor, na katerem bodo morali odgovoriti na pet ustno zastavljenih vprašanj s področja, za katerega se razpisuje delovno mesto. Za vsak pravilen odgovor kandidat prejme največ dve točki. Izbran bo tisti kandidat, ki bo zbral največ točk.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (do 4. 3. 2025, tj. do zaključka mandata javnega uslužbenca oziroma do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca nazaj na delovno mesto) s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda Polhograjska graščina, Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec, oziroma v drugih prostorih/objektih, kjer javni zavod opravlja svoje naloge.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – STROKOVNI SODELAVEC VII/1« na naslov: Javni zavod Polhograjska graščina, Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec, in sicer v roku 3 delovnih dni od objave na spletni strani javnega zavoda Polhograjska graščina in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@grad-polhovgradec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh javnega zavoda Polhograjska graščina (http://www.grad-polhovgradec.si/).

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Nini Slana, ki je dosegljiva na telefonski številki 031 776 259 ali po elektronski pošti info@grad-polhovgradec.si.

 

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

 

Številka: 100-0004/2021-1

 

 

 

Nina Slana, direktorica

 

_______________________________________________________________________________________________

 • OBVESTILO O PONOVITVI JAVNE OBJAVE ZA PROSTO DELOVNO MESTO STROKOVNI SODELAVEC VII/1

  Javna objava za prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1, za določen čas, ki je bila dne 14. 9. 2020 objavljena na spletni strani Javnega zavoda Polhograjska graščina in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, se ponovi, ker z izbranim kandidatom ni bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.

  Javni zavod Polhograjska graščina bo navedeno javno objavo ponovil, zato vas vabimo k spremljanju objav na naši spletni strani.

   

                                                      Nina Slana, direktorica                            

   

  Številka: 100-0004/2020-2

  Datum: 28. 12. 2020

  ______________________________________________________________________________________________

   

                                               

 • Prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1

Datum objave: 14. 9. 2020
Datum poteka: 17. 9. 2020

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Polhograjska graščina št. 100-0001/2019, z dne 6. 9. 2019 (s spremembami in dopolnitvami) javni zavod Polhograjska graščina objavlja prosto delovno mesto

 

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (m/ž)

(šifra delovnega mesta: J017135)

za določen čas (do 4. 3. 2025, tj. do zaključka mandata javnega uslužbenca oziroma do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca nazaj na delovno mesto)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

-         Ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj specializaciji po višješolski izobrazbi (prejšnji) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (1. bolonjski stopnji) ali najmanj visokošolski univerzitetni izobrazbi (1. bolonjski stopnji).

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja kulture in turizma.

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

-         načrtovanje letnega programa turizma in kulture v Občini Dobrova - Polhov Gradec,

-         načrtovanje in izvajanje projektov na področju turizma in kulture v Občini Dobrova - Polhov Gradec (prireditve, založništvo, razstave,…),

-         sodelovanje pri načrtovanju investicij v kulturne objekte,

-         sodelovanje pri organizaciji kulturnih in turističnih prireditev zavoda,

-         priprava, sodelovanje in izvedba kulturnih dogodkov in razstav,

-         priprava, sodelovanje in izvedba turističnih programov,

-         oglaševanje in prodaja turističnih in kulturnih programov zavoda,

-         odklepanje in zaklepanje prostorov, ter nadzor nad uporabniki glede upoštevanja hišnega reda,

-         vodenje evidence o uporabi prostorov,

-         druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi nadrejenega in skladno z dejavnostmi zavoda na področju kulture, navedenimi v Odloku o ustanovitvi.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in dokazilo oziroma verodostojno listino o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven izobrazbe, smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

 

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

 

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo potekal v eni fazi. Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na razgovor, na katerem bodo morali odgovoriti na pet ustno zastavljenih vprašanj s področja, za katerega se razpisuje delovno mesto. Za vsak pravilen odgovor kandidat prejme največ dve točki. Izbran bo tisti kandidat, ki bo zbral največ točk.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (do 4. 3. 2025, tj. do zaključka mandata javnega uslužbenca oziroma do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca nazaj na delovno mesto) s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda Polhograjska graščina, Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec, oziroma v drugih prostorih/objektih, kjer javni zavod opravlja svoje naloge.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – STROKOVNI SODELAVEC VII/1« na naslov: Javni zavod Polhograjska graščina, Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec, in sicer v roku 3 delovnih dni od objave na spletni strani javnega zavoda Polhograjska graščina in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@grad-polhovgradec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh javnega zavoda Polhograjska graščina (http://www.grad-polhovgradec.si/).

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Nini Slana, ki je dosegljiva na telefonski številki 031 776 259 ali po elektronski pošti info@grad-polhovgradec.si.

 

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

 

Številka: 100-0004/2020-1


Nina Slana, direktorica

 

 __________________________________________________________________________________________

 

 • Prosto delovno mesto za direktorja Javnega zavoda Polhograjska graščina
Datum objave: 13. 9. 2019
Datum poteka: 15. 10. 2019
Občina Dobrova- Polhov Gradec objavlja javni razpis za prosto delovno mesto Direktorja javnega zavoda Polhograjska Graščina. Rok za oddajo prijav je 15. oktober 2019. Več o pogojih ter opisu del in nalog si lahko preberete na spodnji povezavi do objave.
Vabljeni!
 

http://www.dobrova-polhovgradec.si/vsebina.asp?id=72&razpis_id=437

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 • Prosto delovno mesto za strokovnega sodelavca Javnega zavoda Polhograjska graščina

Datum objave: 30. 9. 2015
Datum poteka: 5. 10. 2015 (poteklo)
Pogoje razpisa si lahko ogledate v DOKUMENTACIJI.

Dostop


Obiskovalci, ki nimate lastnega prevoza, lahko iz Ljubljane do Polhovega Gradca potujete z avtobuso linijo 51, iz Črnega Vrha z linijo 52 ali z linijo 53 iz Suhega dola. Vozni red avtobusov je dostopen na: www.lpp.si.

V pripravi so nove kolesarke poti.

Katalog informacij javnega značaja


KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

STRUKTURA KATALOGA INFORMACIJ

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o katalogu
     2. a. Podatki o organizaciji zavoda
     2. b. Organi zavoda
     2. c. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
     2. d. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice javnega zavoda Polhograjska graščina
     2. e. Seznam strateških in programskih dokumentov
     2. f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
     2. g. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
     2. h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

3. Opis načina dostopa do informacij

 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Javni zavod Polhograjska graščina
Skrajšani naziv zavoda: Polhograjska graščina
Sedež zavoda: Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec
Logotip:

Odgovorna oseba: Nina Slana
Datum prve objave kataloga: 27. 12. 2016
Dostopnost kataloga: Katalog je v elektronski obliki dostopen na uradni spletni strani Polhograjske graščine www.grad-polhovgradec.si

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU POLHOGRAJSKA GRAŠČINA IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2. a. Podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda:
- zbiranje, evidentiranje, urejanje in hranjenje gradiva o spomeniškem kompleksu Polhograjske graščine,
- organiziranje in prirejanje razstav, publikacij in drugih oblik predstavljanja dediščine in krajevnih posebnosti,
- spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, turistične ter druge prireditve, predstave in tekmovanja,
- organizira, pripravlja in izvaja kongrese, posvetovanja, seminarje, predavanja, sejme, plese, delavnice in druge prireditve nekomercialne narave,
- opravljane gospodarskih dejavnosti, ki so namenjene izvajanju glavne dejavnosti s ciljem uveljavitve kulturne in turistično gostinske ponudbe kraja,
- izvaja razstavno-galerijsko dejavnost, muzejsko dejavnost, predvajanje filmov, založniško dejavnost,
- pripravlja in izdaja vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki,
- izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju kulture in turizma,
- skrbi za pripravo in izdajo razglednic, spominkov, knjižnega gradiva in promocijskega gradiva,
- izvaja informacijsko turistično dejavnost (informiranje obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev ipd.),
- spodbuja razvoj in promocijo kulturnih, turističnih in drugih programov,
- skrbi za izobraževanje in angažiranje lokalnih turističnih vodičev,
- spremlja in analizira razmere na področju kulture in turizma v občini,
- upravlja, vzdržuje in trži javno infrastrukturo na področju kulture in turizma, ki mu jo v upravljanje prenese ustanovitelj v skladu z zakonodajo,
- sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja kulture in turizma,
- opravlja druge dejavnosti v javnem interesu na podlagi aktov ustanovitelja, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje,
- ozavešča, spodbuja in izobražuje lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turistov in turizma,
- skrbi za vodenje in izvedbo projektov na področju kulture in turizma, ki so v skupnem interesu.

 

Zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu opravlja naslednje gospodarske oziroma lastne dejavnosti, kolikor je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo delovanje:

 • - organiziranje, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
 • - organiziranje in izvedba gledaliških, glasbenih, kongresnih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, športnih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe – razen abonmajskih in dobrodelnih prireditev,
 • - predvajanje filmov,
 • - oddajanje dvoran in drugih prostorov, infrastrukture, tehnične opreme in opravljanje storitev za izvedbo vseh vrst prireditev,
 • - ponuja pogodbene storitve v okviru registrirane dejavnosti,
 • - informativno-propagandno in založniško dejavnost, namenjeno registrirani dejavnosti, ki ni javna služba,
 • - trgovanje na drobno z umetniškimi izdelki, turističnimi spominki in športnimi proizvodi,
 • - prodajo likovnih del, izdelkov domače in umetne obrti, prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov ipd. s področja umetnosti, naravne in kulturne dediščine, turizma, športa itd.,
 • - prodajo turističnih storitev,
 • - prodajo lokalnih proizvodov,
 • - posredništvo pri prodaji (vstopnice za prireditve drugih organizatorjev ipd.),
 • - hotelske in gostinske storitve,
 • - opravljanje drugih dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje.

Opravljanje drugih nalog ne sme ogroziti izvajanje javne službe.

2. b. Organi zavoda

Svet zavoda:               
Urška Sušnik, predstavnica ustanovitelja, predsednica Sveta zavoda,
Ana Oblak, predstavnica ustanovitelja,
Milan Dolinar, predstavnik ustanovitelja,
Tončka Dolenc, predstavnica Javnega zavoda Polhograjska graščina,
Barbara Rednak Robič, predstavnica Krajevne skupnosti Polhov Gradec.

Mandat Sveta zavoda traja štiri leta, izteče se novembra 2023.

Direktorica: Nina Slana, univ. dipl. umet. zgod., kustos pedagog

Strokovni sodelavec: Bor Bevc, mag. trž. kom.

2. c. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Nina Slana, direktorica
Za finančne podatke za državne institucije (za ostale po naročilu pristojne osebe): Jeruha d. o. o.
Za prireditve in stike z javnostmi: Nina Slana

2. d. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice javnega zavoda Polhograjska graščina

 • - Pravne podlage: Javni zavod Polhograjska graščina je bil ustanovljen z aktom o ustanovitvi opr. št. 012-1/92 z dne 19. 5. 1992 in je vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, enota Ljubljana na podlagi sklepa istega sodišča Srg 8028/92, reg. vložek št. 1/20352/00.
 • - Na podlagi 64. člena Zakona o javnih zavodih Javni zavod Polhograjska graščina od 2. 12. 1992 dalje nadaljuje delo kot javni zavod pod pogoji, pod katerimi je vpisan v sodni register.
 • - Datum ustanovitve zavoda: 19. 5. 1992.
 • - Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (U.l.RS št.12/91 in naslednji) in na podlagi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Polhograjska graščina (U.l.RS 26/1992, 29/2003 in 26.10.2015).
 • - 80 Uradni list RS, št. 80/2015  z dne 26. 10. 2015 Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in naslednji), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in naslednji), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in naslednji) in 96. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 8. redni seji dne 7. oktobra 2015 sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Polhograjska graščina https://www.uradni-list.si/1/content?id=123574#!/Sklep-o-spremembah-in-dopolnitvah-Sklepa-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-Polhograjska-grascina
 • - Na podlagi 16. člena Statuta občine Dobrova – Polhov Gradec (U. l. RS št. 26/2012) je občinski svet občine Dobrova – Polhov Gradec na svoji 9. redni seji dne 19. novembra 2015 sprejel Sklep 44/5/9. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Polhograjska graščina. Št. dokumenta: 011- 0018/2015-6.

2. e. Seznam strateških in programskih dokumentov

 • - Program dela in finančni načrt za leto 2016.
 • - Sistematizacija delovnih mest.
 • - Razpisi.
 • - Javna naročila.

2. f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 Ni podatka.

2. g. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
Seznam vabljenih na prireditve:                 
- adrema vabljenih na prireditve,
- elektronska adrema.

Evidenca vsebuje naslednje podatke:
- ime in priimek,
- naslov,
- poštno številko in kraj bivanja,
- elektronski naslov.

Seznam zaposlenih:
- seznam redno in začasno zaposlenih za mesečni obračun. 

Evidenca vsebuje naslednje podatke:
- ime in priimek,
- naslov,
- poštno številko in kraj bivanja,
- matično številko,
- davčno številko.

2. h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam:
- spletna stran www.grad-polhovgradec.si

 

 

3.  Opis načina dostopa do informacij

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • - Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/03) http://www.uradni-list.si/1/content?id=73398.
 • - Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnem naslovu www.grad-polhovgradec.si. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralnik za PDF format.
 • - Dostop do Kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Polhograjske graščine v delovnem času.
 • - Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami ni zagotovljen. Na njihovo zahtevo jim informacijo preberemo oziroma ustno obrazložimo.
 • - Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen skladno s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 115/03).
 • - Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.

 

 

 

Polhov Gradec, 3. 1. 2020

 

 

Varstvo osebnih podatkov


1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas obveščamo, da je Javni zavod Polhograjska Graščina za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala  Virtuo d.o.o., ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@virtuo.si.

2. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov

https://edop.eu/jz/polhograjskagrascina 

3. Politika varstva osebnih podatkov in pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

Kolofon


Postavitev spletne strani: Vili Koprivec www.vkdesign.si
Urejanje spletne strani: Nina Slana, Bor Bevc
Besedila: Ajda Kozjek, Nina Slana, Bor Bevc
Fotografije: Špela Arh, Aleš Fevžar, Primož Hieng, Marko Jankovec, Vili Koprivec, Anže Košir, Maša Kozjek, Alan Orlič, Nina Slana, Blaž Zupančič
Lektoriranje: Lidija Jurman